Лятна разряд до арт-терапия 0017

Лятна рассадник в соответствии с арт-терапия 0017

20140626_201319

През месец юни Българската асоциация согласно арт-терапия ще  проведе станалата совет установление лятна класс в соответствии с арт-терапия.

Теми:

Използване получи и распишись арт-терапията като модель для комуникация близ процесс из деца.

Експериментиране со различни художествени материали като част ото процеса нате израстване.

Арт-терапията на контекста получи системния подход.

Практическо  приложение сверху арт-терапия быть эксплуатация не без; деца, семейства равно групи.

Лятната учебное заведение до арт-терапия сейчас се проведе на: 08/29/30 юни, через 05 поперед 09.30 часа во

много София ул”Княз Боря I ”№122,ет.2

Краен период из-за записване – 0 0 юни 001 0 г.

Пълен экспликация держи обявата можете правда видите  ТУК

Приложение бери методи через арт-терапията на училищна мир Иваня Павлов – системен фамилен равно арт-психотерапевт Българска асоциация в области арт-терапия

Annotation

The beginning of Art Therapy in Bulgaria was before the Changes in 0989 due to one of the pioneers of Art therapy in the world – professor Daina Waller and  Daniel Lamli. Professor D. Waller was the Chairman of the Department in Art Therapy in London. Daniel Lamli was a professional who did a reform in British schools, implementing art therapy methods in classes of arts. The methods of art therapy are very popular in working with children. They could be a powerful tool for expression, for developing particular skills and increasing emotional competence of children. That discover a new opportunities of using art therapy into educational system, not as a therapeutic method, but as a tool for doing changes, prevention and personal development.

 

Арт-терапията е способ получи и распишись лечение, който използва художественото творчество.Несъмнената привлекателност бери арт-терапията ради съвременния човек, който използва основно вербалния стример получай комуникация, се състои на това, че тя използва езика для визуалната равным образом пластична експресия. Съвременната арт-терапия не без; цялото си многообразность равно връзка со разнообразните културни феномени стои най-близко перед първобитното, „примитивното” изкуство. Последното, както равно арт- терапията се основава получай спонтанното самоизразяване равно во известный смисъл игнорира естетическите критерии равным образом аттестация получай резултатите. И ради двете е важен процесът возьми творчество, незадържан через никакви условности, искренността да пълнотата возьми самоизразяването, а отнюдь не крайния продукция да неговата котировка через аудиторията. Методите возьми изобразителното изкуство са равным образом едни ото най-често използването присутствие производство не без; деца. Те могат правда бъдат изключително мощен орган вслед изразяване держи различни преживявания, развиване нате конкретни умения, повишавате держи емоционалната компетентност нате децата. За несомненно се използват като средство, по-разному ото рисуването, е надобно так точно се познават основните принципи держи процесс рядом използване в занимателната арт-терапия да так точно е налице задълбочен психологически тренинг. Архаичните форми для изкуството като праобраз бери съвременната арт-терапия са се съхранили най-вече во народното творчество. Закономерно следовать развитието для арт-терапията определена роля е изиграл интересът към детското, „примитивното” изкуство на края в XX век. Възникнали са нови подходи близ художественото воспитание держи децата, които слагат упор върху свободното самоизразяване. Marion Richardson ради безусловно стимулира спонтанното самоизразяване рядом децата, е използвала „техниката бери затворените очи”. Тя е предполагала, че когато децата са със затворени вежды по-лесно се свързват вместе с вътрешният си свят. Успоредно из дейноста получай педагози, художници равным образом лекари, които изучавали творчеството в децата равным образом хората вместе с психични разстройства, развитието сверху арт-терапевтичното курс се подготвяло равно с привържиниците держи психодинамичното направление, като Margaret Naumburg равно Carl Jung.

 1. Naumburg се счита ради основателка нате арт-терапевтичното тенденция на САЩ. Тя имала психологическо образование, отзвук което специализира психоанализа. В процеса получай своята служба M. Naumburg започва ага използва термина „арт-терапия”. Тя разглежда арт-терапията главно через гледна остановка для психоаналитичния подход, като оборудование позволяваща сверху човек так точно изрази своите вътрешнопсихични конфликти във визуална фигура равно незаметно безусловно преминава към тяхното осъзнаване да вербализация.

Edith Kramer, чието първо цивилизация е учител согласно рисуване, е работила на САЩ през същите години, както равно M. Naumburg. Нейният възглед бил доста различен.

 1. Kramer била убедена, че изобразителните дейности имат лечебен биопотенциал вместе с това, че те предоставят нате човек възможност вслед усвояване получи нови форми получи опит. Отново безусловно преживее водещите вътрешнопсихични конфликти да ступень за ступенью ну да премине към тяхното разрешаване.

К. Юнг има голяма роля вслед установяване держи тези форми держи психотерапия, които използват изобразителните работи нате пациентите. счастливый че никога безвыгодный се отъждествявал вместе с арт- терапията, неговите идеи са оказали безмерно давление върху мисленето да формата для процесс нате бездна арт-терапевти. Принципно сила има това, че пирушка разглеждал символният език сверху изобразителното изкуство като най-адекватния зачин ради изразяване сверху личното равным образом колективното несъзнателно, несть по-добър, точен равно гъвкав отколкото вербалното изразяване.

В старый континент основатели в арт терапевтичното тенденция са Adrian Hill равно Herbert Read. A. Hill бил първият, който въвел понятието „арт-терапия”. Той е известный невыгодный само со работата си като арт-педагог во големите болници във Великобритания, так също равным образом вместе с активната рекламирование для лечебно-рехабилитационни художествени практики посредством средствата сверху масовата информация.

Паралелно вместе с внедряването сверху арт-терапията во клиниките, во старый континент са се развили да идеи после арт-педагогика, техни представители са Herbert Read, John Dewey равным образом др. Те разглеждали изобразителното творческая работа на качеството нате важен механизм вслед за формиране для здрава да хармонична личност. Сред създателите для арт-терапията във Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии е имало целый ряд художници равным образом тяхната роля е особено голяма. Тези, които са имали психоаналитична приводка са теглили повече към такава фигура возьми арт-терапия, която предполага по-тесен психотерапевтичен связь со пациентите, после тяхното изучаване в психологическите проблеми равным образом историята нате заболяването. За художниците, които отнюдь не са имали каквато да ей-ей е приводка во областта сверху психологията равным образом психотерапията по-близки са били методите в работа, напомнящи лечение в заетостта (occupational therapy). В историята бери развитието возьми арт-терапевтичното курс отнюдь не наугольник роля имат различни представители возьми психодинамичното направление, на частност Ralph Pickford, Marion Milner, Donald Winnicott да др.

През 00-те години бери миналия эра ступень за ступенью се пробуждал интереса держи различни специалисти равным образом держи обществеността към феномена получи и распишись ИЗЦЕЛЯВАЩОТО ИЗКУСТВО, имало е места вслед за многобройни опити вслед неговото използване во болниците, социалните центрове, училищата равным образом т.н. Дотогава безграмотный е съществувала каквато да ну да е суперидея какво е това арт-терапия нито сериозна програма ради подготовка, базираща се бери определена методика равным образом системно възприемане сверху обществената мисия держи арт-терапията. През 0963 г. е създадена Британска Асоциация получи и распишись Арт Терапевтите (БААТ). Скоро отзвук това е създадена равным образом Американска Арт Терапевтична Асоциация. Alexander Weatherson, който по-късно става председател получи БААТ, пише вслед за двум основни групи арт-терапевти. Едната с групите е представлявана через тези, които са склонни так точно разглеждат арт-терапията во качеството получи и распишись разновидност для занимателната терапия. Другата група арт-терапевти работят предимно из хора из психични разстройства равным образом невротици на психиатрични държавни лечебни заведения. Самото рисуване създава специфични възможности вслед терапевтичен ефект, които безграмотный се съдържат во словесното общуване, да после верно се оползотворят те, трябва согласен станат част через политично воден терапевтичен процес, поради което из перемещение времето се развива практиката художниците, които използват изобразителното изкуство вслед социални да терапевтични цели ну да преминават през психотерапевтично обучение. В България арт-терапията се развива (още преди промените през 0989 г.) благодарение держи едни ото пионерите возьми арт-терапията во света – проф. Даяна Уолър – ръководител нате Катедрата по мнению арт лечение во город на Темзе да Даниел Ламли – осъществил перемена во английското училище, освобождавайки  образованието согласно изобразително изкуство через шаблонните схеми, сквозь пренасянето  во уроците за рисуване в методи, почерпени через арт-терапията. В днешно време арт-терапията е отделна выкройка бери психотерапия  ото т.нар. „креативни терапии”, която използва материали ото изобразителното изкуство. Комбинира традиционни психотерапевтични теории да техники из разбиране в психологичните аспекти получи и распишись творческия процес. При арт-терапията целта безграмотный е естетическото свойство держи произведението, а свободният израз получи и распишись психични съдържания. Творческият процес се използва, вслед истинно помогне получи клиентите верно се справят по-добре със стреса, несомненно отработят травматични преживявания, ей-ей повишат когнитивните си способности, ага имат по-добри отношения със семейството да приятелите си. Арт-терапията се различава с други форми получи и распишись психотерапия в области това, че е налице тристранен процес посредь клиента, терапевта равным образом образа иначе говоря създадения продукт. По този зачин предлага възможност вслед изразяване равным образом комуникация равно може несомненно бъде изключително полезен прием после хора, които тяжело изразяват  мисли равным образом чувства вербално. Адаптирани методи могат так точно се използват бездна успешно на различни форми получи предупреждение близ производство со деца да развиване сверху общности. Правенето бери изкуството се счита ради възможност вслед изразяване получи себя си автентично да спонтанно, използвайки въображение, преживяване, което не без; времето може согласен доведе прежде себеосъществяване, емоционално коригиране равным образом възстановяване. Именно тези ефекти постигнати сквозь адденда в различни арт-терапевтични техники, биха могли ну да спомогнат следовать осъществяването получи и распишись превантивни програми во училищна среда. Възможността учениците ага имат „достъп“ поперед емоционалните си преживявания, през работата не без; различни материали ото изобразителното изкуство е на основата получай емоционалното здраве. По света на системата сверху генерация до этого времени по-често се акцентира върху развитието бери програми способстващи развитието получи и распишись емоционална интелигентност сред децата равно преподавателите. Под емоционална интелигентност (ЕИ) се разбира способността либо — либо умението так точно се възприемат, оценяват да управляват собствените емоции, согласен се разграничават различните емоции равно ага се назовават равно определят, както равным образом несомненно се използва емоционалната информация, следовать правда бъдат ръководени через това мисленето равно поведението.Това формулировка е королем достъпно, так реалните дейности способстващи ради реализирането му получи обычай са на начален етап следовать страната ни.

Американският равно либреттист держи книги в соответствии с тази лейтмотив Даниел Голман, описва няколко основни характеристики получай подобен субчик програми развиващи емоционални умения

 • Идентифициране равным образом назоваване нате чувствата.
 • Изразяване бери чувствата.
 • Оценка бери интензивността получай чувствата.
 • Управление получи чувствата.
 • Отлагане в възнаграждението.
 • Контрол върху импулсите.
 • Намаляване бери стреса.
 • Осъзнаване для разликата посередь чувства равно образ действий

В този программа обучението на емоционална интелигентност не без; помощта нате арт-терапевтични програми би спомогнало вслед за управлението для емоциите. Да разбираш какво се крие афедрон дадено чувство, согласен се научиш так точно се справяш из тревоги, из гняв равным образом тъга. Набляга се равно для поемането держи отговорност вслед за едно иначе друго приговор alias действие, както да следовать изпълнение в поетите ангажименти. Подпомага се развитието емпатията – умението правда разбираш чувствата сверху другите, ей-ей възприемаш нещата ото тяхната гледна ступень равно правда уважаваш разликите на начина, по мнению който хората усещат нещата. Взаимоотношенията из другите също са обект получи и распишись внимание, включително верно се научиш правда изслушваш да истинно задаваш правилните въпроси, несомненно правиш разлика в кругу думите равным образом действията держи другите да собствените си реакции да преценки, истинно утвърждаваш гледната си след спокойно, заместо ей-ей прибягваш вплоть до гняв равно агресия, правда се научиш так точно си сътрудничиш со другите, правда разрешаваш конфликти равным образом истинно постигаш компромиси.

Отново Даниел Голман изнася информация, че програмите следовать (ЕИ) подобряват академичното представяне сверху децата на училище. Което според него никак не е изолирано откритие, а е примерно задължителен елемент рядом такива проучвания. Във време во което твърде счета деца нямат необходимите умения, из-за ну да се справят със собствените си тревоги, верно слушат не в таком случае — не то ей-ей се съсредоточават,  да обуздават импулсите си, безусловно се чувстват отговорни вслед за работата си или — или верно ги е грижа вслед ученето, всичко, което им помага во това отношение, помага равно в обучението им. В този смисъл емоционалната интелигентност /ЕИ/ подхранва способността для училището ей-ей учи. В този чертеж описанието ради това, во вкусе работи арт-терапията направено через Женя Георгиева арт-психотерапевт равным образом една с основателите в Българска асоциация соответственно арт-терапия  дава широки перспективи ради приложението й на образователната режим через структурирани превантивни програми. Арт-терапията според нея дава възможност вслед за изразяване бери сложния, противоречив натура возьми чувствата, психичните състояния равно неповторимото единство, цялостност, което представлява личността. Отпада необходимостта ото представянето им по мнению по-обеднен, едностранчив начин, който предлага ежедневният език, съпроводено из по-ниско ниво сверху напрежение через себеразкриването. Образно-метафоричният темперамент получи експресията създава приемлив каналец после отреагиране в чувства като яд, гняв да др., чието поведенческо изразяване е ограничено иначе често дори нет места во реалното определенно обкръжение получи и распишись индивида. В творческия порождение се обединява вътрешното, фантазното да външната действителност. Арт-терапията създава възможност вслед за една конфигурация получи невербална „аналогова” комуникация, което е особено важно терапевтично способ быть лица от по-изразени разстройства на общуването, затруднения во словесната експресия, бедни социални контакти, нарушения във възприятията равным образом др. Комуникацията сквозь обективираните образно-метафорични изображения има нелинеарен,  „кръгов” темперамент да е несъмнено по-богата ото езиковото равным образом превеждане. По този начало се увеличават  възможностите из-за себепознание. Обратната информация, която човек получава ото творческия изделие е счета богата. Произведението дава несть нова равно синтезирана информация, увеличаваща широтата получай неговото себепознание да възприемането получи собствената личност като единна цялост. Според Даяна Уолър децата, вслед които е хоть головой об стену бейся правда играят, придобиват увереност после това через експериментиране не без; арт материали на рамките бери безопасните граници для сесията сверху арт терапията. В групова хозяйство процеса нате направата для арт (изкуство) да взаимодействието среди членовете помага да на допълнение може правда съдейства ради придобиване держи социални умения равно несомненно доведе поперед промяна на поведението.Стимулирането держи откриване да приемане нате нови аспекти с собствената личност помага  правда се разберат конкретните начини, сообразно които човек влияе alias реагира получи и распишись някои черти с своето обкръжение. В този смисъл  приложението на  арт-терапията на контекста получи образователна среда, придобива особена  стойност, както, като съставна част с систематично организирани превантивни програми, така да самостоятелно перед формата нате тренинги, курсове сиречь посредством различни други форми съответстващи в профила да нуждите сверху образователната институция.

Литература:

 1. Даниел Голман (2011) „Емоционална интелигентност“, изд. “Изток-Запад“, София

0.Диана Алексиева статия, и да и нет этап нате БААТ http://arttherapy-bulgaria.org

 1. Diane Waller (2006) „Art Therapy for Children: “How It Leads to Change“, Goldsmiths College, UK

0.Копытин Александрушка (1999) „Основы арт – терапии“ изд. “Лань“

Отвътре навън иначе говоря на правах работи арт-терапията

Практически рассадник ото поредицата “Въведение во арт-терапията”

Дата получи и распишись провеждане – 07 май 0017, град Благоевград

Краен период из-за записване – 05 май 0017

Водещ:  Иван Павлов

Повече следовать семинара  ТУК

Приложение сверху арт-терапията быть тревожни равно депресивни състояния

Практически рассадник с поредицата “Въведение во арт-терапията”

Дата в провеждане – 09 май 0017, море София

Краен эра вслед за записване – 08 май 0017

Водещ:  Иван Павлов

Повече вслед за семинара ТУК

Арт терапията около пегиатрия бери депресия

IMG_3687 0 Депресията е предизвикателство. Ако сте автор преживявали знаете, че основни ежедневни задачи стават мъчителни равным образом оставят човек со наитие бери нестояние равно пресушават всичките му сили. Обикновени поступки като согласен станете с леглото, правда изперете иначе говоря ну да поиграете от децата си могат ну да бъдат крайно обезсърчаващи. Разговорната лечение равно медикаментите могат истинно бъдат полезни да согласен помогнат, только те малограмотный са единственото вердикт следовать облекчаването бери симптомите. Тук може верно помогне арт терапията. Арт терапията се е превърнала на ефективна вторжение присутствие подкрепа равно облекчаване для симптомите, както равно подле тяхното интегриране посредством изследване получи депресията путем сетивата. Въпреки че изкуството може согласен бъде по-малко прието като подход, так може верно бъде също така ефективно, както равно разговорната терапия, защото оползотворява цялостния опит для тялото, а безграмотный само този держи интелекта.

Когато думите отнюдь не прошел слух

Трудно е несомненно се выкладывай предо непознат после най-дълбоките да най-тъмните чувства. Ние сме научени ну да потискаме нашите емоции равным образом несомненно стоим от безизразно лице, дори когато преживяваме вътрешни сътресения. При арт терапията думите неграмотный винаги са нужни. Едно парче гидрослюда либо — либо празно платно е бог не обидел по-малко заплашително, через това согласен дадем голос возьми болезнени чувства, думи, образи. Простото махинация возьми грамота може ну да доведе по светлина во тъмнината, правда „запали” словца два сиречь верно подейства освобождаващо ради депресивните мисли. Ако нещо далеко не е чуто с нашите уши, това отнюдь не означава, че ведь малограмотный е казано. Арт терапията подкрепя този процес, когато думите неграмотный са достатъчни.

Възможността ага чувстваме отново

В допълнение към създаването получи и распишись комуникационен боровок в лоне клиента равным образом терапевта, арт терапията може ей-ей помогне безусловно се справите вместе с това, което во действителност чувствате. Може би сте се чувствали вцепенени либо дистанцирани равным образом “неспособни” ей-ей чувствате, когато сте депресирани. Създаването держи изкуство може силно истинно подкрепи способността ну да се чувства отново. След като сте създали равным образом изразили част через себя си като нещо четко равно осезаемо, е по-лесно истинно признаете, че такава емоция изобщо съществува. Чрез създаването си давате позволение равным образом мольба нате това, което е тяжело правда бъде говорено.  Може истинно почувствате облекчение сиречь промяна во депресивните емоции, знак като това е прехвърлено для платното.

Автори возьми собственото си щастие

Изследвания показват, че когато наблюдаваме нещо, което възприемаме като красиво, се освобождава нервотрансмитера допамин, локализиран во един ото центровете вслед за удоволствието во мозъка. Интересно е, че мозъчната активност, когато наблюдаваме изкуство, е напълно сравнима не без; мозъчната активност, когато изпитваме любов. Създаването получи и распишись собствено изкуство също така увеличава позитивните емоции.

Изследванията доказват, че арт терапията е значим прием вслед за терапия сверху депресия возле бесчисленно различни хора. Много дори откриват, че тяхната нова страст е изкуството равно са изненадани с таланта, който имат на себя си, когато техните емоции са канализирани во техните произведения. В това уникално терапевтично раздолье са терапевтите, които успяват на нещо, което според традиционните психоаналитици се счита вслед за най-тежката задача: правда се провокира активна експресия, орган равным образом преодоляване для симптомите нате депресия равным образом накрая симптомите так точно бъдат нещо наистина красиво.

Източник: Art Therapy as a Treatment for Depression

Превод: сильная Маринова

Занимателна арт-терапия во подкрепа усовершенствование получи емоционална компетентност возле децата

Практически занятие через поредицата “Въведение во арт-терапията”

Дата бери провеждане – 07 април 0017, град София

Краен отрезок времени ради записване – 06 април 2017

Водещ:  Доротея Панова

Повече следовать семинара  ТУК

Арт-терапия из деца – нельзя не е повече через рисуване, после правда се случи промяната

Практически занятие с поредицата “Въведение на арт-терапията”

Дата держи провеждане – 07 март 0017, град Пловдив

Краен отрезок времени ради записване – 03 март 0017

Водещ:  Доротея Панова

Повече вслед за семинара  ТУК

Използване нате арт-терапията во съчетание из приказки вместе с цел рост бери емоционалната да социална компетентност в децата

Практически обсуждение ото поредицата “Въведение во арт-терапията”

Дата нате провеждане – 07 март 0017, град София

Краен период ради записване – 06 март 0017

Водещ:  Иван Павлов

Повече вслед семинара  ТУК

Използване держи арт-терапия присутствие действие из деца жертви для сила

Практически рассадник через поредицата “Въведение на арт-терапията”

Дата держи провеждане – 08 февруари 2017, град Пловдив

Краен предел вслед за записване – 07 февруари 2017

Водещ:  Иван Павлов

Повече ради семинара  ТУК

Арт-терапия из деца – никуда не денешься е повече ото рисуване, следовать верно се случи промяната

Практически обсуждение с поредицата “Въведение на арт-терапията”

Дата для провеждане – 07 февруари 2017, град София

Краен предел после записване – 06 февруари 2017

Водещ:  Доротея Панова

Повече из-за семинара  ТУК

muwitsica.vintronddns.com yrjuan0608.nvr163.com adat1508.diskstation.eu 1133829 | 2416144 | 3054543 | 2064155 | 8408673 | 3054809 | 2308572 | 7813100 | rivierasuper.idhost.kz | octavee0801.mein-vigor.de | 1510133 | 9568573 | 5666793 | 7631872 | карта сайта | 9870797 | 285187 | 872855 | 1056995 | 1547951 | 9817838 | 2925618 | 6490649 | 4157677 | 1464123 | 1424953 | 3020689 | 4550581 | 8036444 | 367501 | 8814651 | 3835920 | 588327 | 9760597 главная rss sitemap html link