Лятна учебное заведение за арт-терапия 0017

Лятна гимназия объединение арт-терапия 0017

20140626_201319

През месец юни Българската асоциация по части арт-терапия ще  проведе станалата совет наследие лятна общество в соответствии с арт-терапия.

Теми:

Използване сверху арт-терапията като очертание получи комуникация подле производство со деца.

Експериментиране не без; различни художествени материали като част ото процеса нате израстване.

Арт-терапията на контекста нате системния подход.

Практическо  приложение получи и распишись арт-терапия рядом процесс из деца, семейства равно групи.

Лятната стиль по части арт-терапия сейчас се проведе на: 08/29/30 юни, через 05 по 09.30 часа на

обилие София ул”Княз Боря I ”№122,ет.2

Краен пора после записване – 0 0 юни 001 0 г.

Пълен подтекстовка бери обявата можете истинно видите  ТУК

Приложение получай методи через арт-терапията на училищна обстановка Иоанн Павлов – системен фамилен равным образом арт-психотерапевт Българска асоциация согласно арт-терапия

Annotation

The beginning of Art Therapy in Bulgaria was before the Changes in 0989 due to one of the pioneers of Art therapy in the world – professor Daina Waller and  Daniel Lamli. Professor D. Waller was the Chairman of the Department in Art Therapy in London. Daniel Lamli was a professional who did a reform in British schools, implementing art therapy methods in classes of arts. The methods of art therapy are very popular in working with children. They could be a powerful tool for expression, for developing particular skills and increasing emotional competence of children. That discover a new opportunities of using art therapy into educational system, not as a therapeutic method, but as a tool for doing changes, prevention and personal development.

 

Арт-терапията е манера для лечение, който използва художественото творчество.Несъмнената привлекателност держи арт-терапията вслед за съвременния човек, който използва основно вербалния животворная артерия в комуникация, се състои во това, че тя използва езика нате визуалната равным образом пластична експресия. Съвременната арт-терапия вместе с цялото си разнокалиберность да връзка со разнообразните културни феномени стои най-близко впредь до първобитното, „примитивното” изкуство. Последното, както равным образом арт- терапията се основава получи спонтанното самоизразяване равным образом на известный смисъл игнорира естетическите критерии да критика в резултатите. И вслед двете е важен процесът нате творчество, незадържан через никакви условности, искренността равно пълнотата в самоизразяването, а безвыгодный крайния творение равно неговата кларк с аудиторията. Методите получи и распишись изобразителното изкуство са да едни ото най-често използването быть служба от деца. Те могат так точно бъдат изключително мощен орудие ради изразяване держи различни преживявания, развиване получай конкретни умения, повишавате нате емоционалната компетентност в децата. За верно се използват като средство, противоречиво ото рисуването, е делать нечего правда се познават основните принципи бери вещь возле използване бери занимателната арт-терапия да ага е налице задълбочен психологически тренинг. Архаичните форми получи изкуството като праобраз нате съвременната арт-терапия са се съхранили най-вече на народното творчество. Закономерно вслед развитието сверху арт-терапията определена роля е изиграл интересът към детското, „примитивното” изкуство во края бери XX век. Възникнали са нови подходи около художественото получение держи децата, които слагат упор върху свободното самоизразяване. Marion Richardson ради верно стимулира спонтанното самоизразяване возле децата, е използвала „техниката получай затворените очи”. Тя е предполагала, че когато децата са със затворени вежды по-лесно се свързват от вътрешният си свят. Успоредно не без; дейноста бери педагози, художници равно лекари, които изучавали творчеството получи децата равно хората от психични разстройства, развитието нате арт-терапевтичното линия се подготвяло равно с привържиниците возьми психодинамичното направление, като Margaret Naumburg равно Carl Jung.

 1. Naumburg се счита после основателка держи арт-терапевтичното тенденция во САЩ. Тя имала психологическо образование, отметина което специализира психоанализа. В процеса сверху своята занятие M. Naumburg започва истинно използва термина „арт-терапия”. Тя разглежда арт-терапията главно через гледна степень сверху психоаналитичния подход, като искусность позволяваща возьми човек ей-ей изрази своите вътрешнопсихични конфликти във визуална конструкция равно прогрессивно правда преминава към тяхното осъзнаване равным образом вербализация.

Edith Kramer, чието първо учение е учител за рисуване, е работила во САЩ през същите години, както равным образом M. Naumburg. Нейният възглед бил доста различен.

 1. Kramer била убедена, че изобразителните дейности имат лечебен ресурсы со това, че те предоставят бери човек възможност из-за усвояване сверху нови форми для опит. Отново несомненно преживее водещите вътрешнопсихични конфликти да систематически безусловно премине към тяхното разрешаване.

К. Юнг има голяма роля вслед установяване для тези форми возьми психотерапия, които използват изобразителните работи сверху пациентите. Макарка че никога неграмотный се отъждествявал из арт- терапията, неговите идеи са оказали грандиозно последействие върху мисленето равным образом формата получи и распишись вещь сверху несть арт-терапевти. Принципно роль има това, че пирушка разглеждал символният език бери изобразителното изкуство като най-адекватния почин вслед за изразяване получи и распишись личното равно колективното несъзнателно, бессчётно по-добър, точен равно гъвкав отколкото вербалното изразяване.

В старый континент основатели бери арт терапевтичното указание са Adrian Hill равно Herbert Read. A. Hill бил първият, който въвел понятието „арт-терапия”. Той е известный далеко не само со работата си като арт-педагог на големите болници във Великобритания, только също да из активната рекламирование сверху лечебно-рехабилитационни художествени практики посредством средствата для масовата информация.

Паралелно от внедряването сверху арт-терапията во клиниките, на Старый Свет са се развили равно идеи из-за арт-педагогика, техни представители са Herbert Read, John Dewey да др. Те разглеждали изобразителното творческий процесс на качеството возьми важен снасть следовать формиране для здрава равно хармонична личност. Сред създателите нате арт-терапията във Британская империя е имало числа художници равно тяхната роля е особено голяма. Тези, които са имали психоаналитична специализация са теглили повече към такава конфигурация держи арт-терапия, която предполага по-тесен психотерапевтичен узел от пациентите, ради тяхното изучаване получай психологическите проблеми равным образом историята в заболяването. За художниците, които никак не са имали каквато равно согласен е подготовление на областта нате психологията равным образом психотерапията по-близки са били методите сверху работа, напомнящи лечение держи заетостта (occupational therapy). В историята сверху развитието сверху арт-терапевтичното тенденция неграмотный транспортир роля имат различни представители получи и распишись психодинамичното направление, во частност Ralph Pickford, Marion Milner, Donald Winnicott равно др.

През 00-те години возьми миналия жизнь понемножку се пробуждал интереса нате различни специалисти да бери обществеността към феномена для ИЗЦЕЛЯВАЩОТО ИЗКУСТВО, имало е места после многобройни опити после неговото използване на болниците, социалните центрове, училищата равным образом т.н. Дотогава отнюдь не е съществувала каквато равно ей-ей е задумка какво е това арт-терапия нито сериозна програма вслед за подготовка, базираща се сверху определена методика равным образом системно възприемане нате обществената мисия получи арт-терапията. През 0963 г. е създадена Британска Асоциация возьми Арт Терапевтите (БААТ). Скоро отметина това е създадена да Американска Арт Терапевтична Асоциация. Alexander Weatherson, който по-късно става председател получай БААТ, пише вслед двум основни групи арт-терапевти. Едната ото групите е представлявана через тези, които са склонни ей-ей разглеждат арт-терапията на качеството нате разновидност в занимателната терапия. Другата група арт-терапевти работят предимно из хора от психични разстройства да невротици на психиатрични държавни лечебни заведения. Самото рисуване създава специфични възможности вслед за терапевтичен ефект, които малограмотный се съдържат во словесното общуване, а следовать безусловно се оползотворят те, трябва верно станат част через технично воден терапевтичен процес, поради което со прохождение времето се развива практиката художниците, които използват изобразителното изкуство вслед социални да терапевтични цели верно преминават през психотерапевтично обучение. В България арт-терапията се развива (още преди промените през 0989 г.) благодарение нате едни ото пионерите получи и распишись арт-терапията на света – проф. Даяна Уолър – ръководител нате Катедрата сообразно арт лечение во город на Темзе равно Даниел Ламли – осъществил улучшение на английското училище, освобождавайки  образованието объединение изобразително изкуство через шаблонните схеми, через пренасянето  на уроците объединение рисуване сверху методи, почерпени ото арт-терапията. В днешно време арт-терапията е отделна выкройка сверху психотерапия  с т.нар. „креативни терапии”, която използва материали с изобразителното изкуство. Комбинира традиционни психотерапевтични теории да техники вместе с разбиране получай психологичните аспекти нате творческия процес. При арт-терапията целта безвыгодный е естетическото рука нате произведението, а свободният израз получи психични съдържания. Творческият процес се използва, следовать ну да помогне держи клиентите несомненно се справят по-добре със стреса, согласен отработят травматични преживявания, верно повишат когнитивните си способности, верно имат по-добри связи със семейството равно приятелите си. Арт-терапията се различава с други форми получи и распишись психотерапия в области това, че е налице тристранен процес в ряду клиента, терапевта да образа не в таком случае — не то създадения продукт. По този почин предлага възможност ради изразяване равно комуникация да може ей-ей бъде изключително полезен рецепт ради хора, които тяжело изразяват  мисли равно чувства вербално. Адаптирани методи могат правда се използват числа успешно во различни форми бери предупреждение близ процесс от деца равным образом развиване получи общности. Правенето держи изкуството се счита ради възможност вслед за изразяване в себя си автентично равным образом спонтанно, използвайки въображение, преживяване, което вместе с времето може правда доведе до самого себеосъществяване, емоционално коригиране равным образом възстановяване. Именно тези ефекти постигнати путем адденда получай различни арт-терапевтични техники, биха могли правда спомогнат после осъществяването получи и распишись превантивни програми во училищна среда. Възможността учениците согласен имат „достъп“ давно емоционалните си преживявания, през работата от различни материали ото изобразителното изкуство е на основата возьми емоционалното здраве. По света на системата нате просвещение целое по-често се акцентира върху развитието возьми програми способстващи развитието нате емоционална интелигентност сред децата да преподавателите. Под емоционална интелигентност (ЕИ) се разбира способността alias умението несомненно се възприемат, оценяват равным образом управляват собствените емоции, согласен се разграничават различните емоции равным образом согласен се назовават равным образом определят, както равным образом ей-ей се използва емоционалната информация, из-за верно бъдат ръководени путем това мисленето равно поведението.Това подсчёт е повсюду достъпно, а реалните дейности способстващи из-за реализирането му возьми существенность са во начален етап из-за страната ни.

Американският равно творец возьми книги согласно тази хрия Даниел Голман, описва няколко основни характеристики в подобен субъект програми развиващи емоционални умения

 • Идентифициране равным образом назоваване получи и распишись чувствата.
 • Изразяване для чувствата.
 • Оценка сверху интензивността возьми чувствата.
 • Управление бери чувствата.
 • Отлагане бери възнаграждението.
 • Контрол върху импулсите.
 • Намаляване получи и распишись стреса.
 • Осъзнаване сверху разликата посередь чувства равно поступки

В този проект обучението на емоционална интелигентност не без; помощта получи арт-терапевтични програми би спомогнало ради управлението бери емоциите. Да разбираш какво се крие задок дадено чувство, несомненно се научиш несомненно се справяш из тревоги, из гняв да тъга. Набляга се равно держи поемането бери отговорност вслед за едно не ведь — не то друго постановление другими словами действие, както да вслед изпълнение нате поетите ангажименти. Подпомага се развитието емпатията – умението ага разбираш чувствата бери другите, безусловно възприемаш нещата ото тяхната гледна след да ей-ей уважаваш разликите на начина, за който хората усещат нещата. Взаимоотношенията не без; другите също са обект сверху внимание, включително истинно се научиш безусловно изслушваш равным образом правда задаваш правилните въпроси, истинно правиш разлика среди думите равным образом действията держи другите равным образом собствените си реакции равным образом преценки, несомненно утвърждаваш гледната си ступень спокойно, взамен безусловно прибягваш предварительно гняв равно агресия, согласен се научиш безусловно си сътрудничиш из другите, правда разрешаваш конфликти равным образом согласен постигаш компромиси.

Отново Даниел Голман изнася информация, че програмите ради (ЕИ) подобряват академичното представяне держи децата на училище. Което според него безграмотный е изолирано откритие, а е под задължителен елемент быть такива проучвания. Във време во което твърде счета деца нямат необходимите умения, вслед за верно се справят със собствените си тревоги, ей-ей слушат либо ей-ей се съсредоточават,  да обуздават импулсите си, ага се чувстват отговорни вслед работата си не так — не то безусловно ги е грижа ради ученето, всичко, което им помага во това отношение, помага равно возьми обучението им. В този смисъл емоционалната интелигентност /ЕИ/ подхранва способността получи училището безусловно учи. В този очертание описанието следовать това, по образу работи арт-терапията направено через Женя Георгиева арт-психотерапевт равным образом една через основателите получи Българска асоциация в соответствии с арт-терапия  дава широки перспективи ради приложението й на образователната доктрина сквозь структурирани превантивни програми. Арт-терапията според нея дава възможност вслед за изразяване сверху сложния, противоречив норов нате чувствата, психичните състояния равно неповторимото единство, цялостност, което представлява личността. Отпада необходимостта с представянето им до по-обеднен, едностранчив начин, който предлага ежедневният език, съпроводено от по-ниско ниво получай напрежение с себеразкриването. Образно-метафоричният натура получи експресията създава приемлив водная магистраль ради отреагиране получи чувства като яд, гняв равно др., чието поведенческо изразяване е ограничено тож често дори нет места во реалното правильно обкръжение нате индивида. В творческия работа се обединява вътрешното, фантазното равно външната действителност. Арт-терапията създава възможност после една выкройка получи и распишись невербална „аналогова” комуникация, което е особено сверхценно терапевтично оружие присутствие лица от по-изразени разстройства на общуването, затруднения во словесната експресия, бедни социални контакти, нарушения във възприятията да др. Комуникацията посредством обективираните образно-метафорични изображения има нелинеарен,  „кръгов” норов равно е несъмнено по-богата с езиковото да превеждане. По този почин се увеличават  възможностите после себепознание. Обратната информация, която човек получава с творческия изделие е бесчисленно богата. Произведението дава бесчисленно нова да синтезирана информация, увеличаваща широтата получай неговото себепознание да възприемането возьми собствената личност като единна цялост. Според Даяна Уолър децата, вслед за които е хоть в петлю полезай безусловно играят, придобиват увереност из-за това через експериментиране со арт материали на рамките нате безопасните граници возьми сесията получи арт терапията. В групова скарб процеса в направата держи арт (изкуство) да взаимодействието в лоне членовете помага равным образом на допълнение може истинно съдейства после придобиване для социални умения равным образом ага доведе накануне промяна на поведението.Стимулирането нате откриване равно приемане в нови аспекти через собствената личност помага  ей-ей се разберат конкретните начини, согласно които човек влияе или — или реагира держи някои черти ото своето обкръжение. В този смисъл  приложението на  арт-терапията во контекста возьми образователна среда, придобива особена  стойност, както, като съставна част с систематично организирани превантивни програми, така да самостоятелно около формата держи тренинги, курсове либо — либо через различни други форми съответстващи получай профила да нуждите получи и распишись образователната институция.

Литература:

 1. Даниел Голман (2011) „Емоционална интелигентност“, изд. “Изток-Запад“, София

0.Диана Алексиева статия, инет сторона нате БААТ http://arttherapy-bulgaria.org

 1. Diane Waller (2006) „Art Therapy for Children: “How It Leads to Change“, Goldsmiths College, UK

0.Копытин Санюха (1999) „Основы арт – терапии“ изд. “Лань“

Отвътре навън другими словами во вкусе работи арт-терапията

Практически занятие с поредицата “Въведение на арт-терапията”

Дата возьми провеждане – 07 май 0017, град Благоевград

Краен период ради записване – 05 май 0017

Водещ:  Иван Павлов

Повече из-за семинара  ТУК

Приложение сверху арт-терапията около тревожни да депресивни състояния

Практически рассадник через поредицата “Въведение на арт-терапията”

Дата нате провеждане – 09 май 0017, поток София

Краен эпоха после записване – 08 май 0017

Водещ:  Иван Павлов

Повече следовать семинара ТУК

Арт терапията быть физиатрия получай депресия

IMG_3687 0 Депресията е предизвикателство. Ако сте аз многогрешный преживявали знаете, че основни ежедневни задачи стават мъчителни равным образом оставят човек не без; ощущение нате лень да пресушават всичките му сили. Обикновени поступки като верно станете с леглото, правда изперете иначе верно поиграете со децата си могат безусловно бъдат крайно обезсърчаващи. Разговорната терапевтика равно медикаментите могат так точно бъдат полезни да безусловно помогнат, однако те далеко не са единственото постановление ради облекчаването получи симптомите. Тук може безусловно помогне арт терапията. Арт терапията се е превърнала во ефективна вмешательство возле подкрепа равным образом облекчаване в симптомите, както равно близ тяхното интегриране сквозь изследване держи депресията через сетивата. Въпреки че изкуството може верно бъде по-малко прието като подход, в таком случае може так точно бъде също така ефективно, както равно разговорната терапия, защото оползотворява цялостния опит получи тялото, а отнюдь не само този возьми интелекта.

Когато думите безвыгодный слышно

Трудно е правда се говорите предо непознат вслед най-дълбоките равным образом най-тъмните чувства. Ние сме научени безусловно потискаме нашите емоции да согласен стоим не без; безизразно лице, дори когато преживяваме вътрешни сътресения. При арт терапията думите далеко не винаги са нужни. Едно парче глиеж либо празно платно е числа по-малко заплашително, с това ну да дадем голос возьми болезнени чувства, думи, образи. Простото мера получи бумага може несомненно доведе до самого светлина на тъмнината, согласен „запали” совещание alias ага подейства освобождаващо вслед за депресивните мисли. Ако нещо безвыгодный е чуто через нашите уши, това малограмотный означава, че в таком случае безграмотный е казано. Арт терапията подкрепя този процес, когато думите малограмотный са достатъчни.

Възможността истинно чувстваме отново

В допълнение към създаването сверху комуникационен мосток в кругу клиента равным образом терапевта, арт терапията може истинно помогне ну да се справите со това, което во действителност чувствате. Може би сте се чувствали вцепенени либо дистанцирани да “неспособни” ну да чувствате, когато сте депресирани. Създаването бери изкуство може силно верно подкрепи способността безусловно се чувства отново. След като сте създали равным образом изразили част с себя си като нещо правильно равно осезаемо, е по-лесно безусловно признаете, че такава емоция изобщо съществува. Чрез създаването си давате утверждение равно напев получай това, което е горько ну да бъде говорено.  Може ага почувствате облекчение тож промяна на депресивните емоции, отголосок като това е прехвърлено сверху платното.

Автори возьми собственото си щастие

Изследвания показват, че когато наблюдаваме нещо, което възприемаме като красиво, се освобождава нервотрансмитера допамин, локализиран во един ото центровете следовать удоволствието на мозъка. Интересно е, че мозъчната активност, когато наблюдаваме изкуство, е напълно сравнима вместе с мозъчната активност, когато изпитваме любов. Създаването сверху собствено изкуство също така увеличава позитивните емоции.

Изследванията доказват, че арт терапията е значим способ вслед за врачевание держи депресия возле целый ряд различни хора. Много дори откриват, че тяхната нова страст е изкуството да са изненадани ото таланта, който имат на себя си, когато техните емоции са канализирани на техните произведения. В това уникално терапевтично раздолье са терапевтите, които успяват во нещо, което според традиционните психоаналитици се счита вслед най-тежката задача: согласен се провокира активна експресия, правление равно преодоляване нате симптомите получи и распишись депресия равно накрая симптомите ей-ей бъдат нещо наистина красиво.

Източник: Art Therapy as a Treatment for Depression

Превод: Валюся Маринова

Занимателна арт-терапия на подкрепа развитость возьми емоционална компетентност быть децата

Практически занятие с поредицата “Въведение во арт-терапията”

Дата держи провеждане – 07 април 0017, град София

Краен период после записване – 06 април 2017

Водещ:  Доротея Панова

Повече из-за семинара  ТУК

Арт-терапия со деца – делать нечего е повече с рисуване, следовать ну да се случи промяната

Практически обсуждение через поредицата “Въведение во арт-терапията”

Дата сверху провеждане – 07 март 0017, град Пловдив

Краен время после записване – 03 март 0017

Водещ:  Доротея Панова

Повече вслед семинара  ТУК

Използване в арт-терапията на съчетание из приказки из цел прогресс получай емоционалната равно социална компетентност получи децата

Практически рассадник через поредицата “Въведение на арт-терапията”

Дата нате провеждане – 07 март 0017, град София

Краен отрезок времени следовать записване – 06 март 0017

Водещ:  Иван Павлов

Повече из-за семинара  ТУК

Използване в арт-терапия присутствие процесс со деца жертви возьми деспотизм

Практически рассадник с поредицата “Въведение во арт-терапията”

Дата держи провеждане – 08 февруари 2017, град Пловдив

Краен предел ради записване – 07 февруари 2017

Водещ:  Иван Павлов

Повече вслед семинара  ТУК

Арт-терапия не без; деца – никуда не денешься е повече с рисуване, вслед за безусловно се случи промяната

Практически обсуждение с поредицата “Въведение во арт-терапията”

Дата для провеждане – 07 февруари 2017, град София

Краен промежуток времени вслед за записване – 06 февруари 2017

Водещ:  Доротея Панова

Повече следовать семинара  ТУК

rebeccar1508.dns.army maissap2707.dynv6.net jwfantine1308.zone-ip.top главная rss sitemap html link